Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / số 53 - 06.96 / Thư mục Hoàng Xuân Hãn

Thư mục Hoàng Xuân Hãn

- Nguyễn Trọng Nghĩa — published 15/04/2013 16:00, cập nhật lần cuối 13/05/2013 22:12


Thư mục Hoàng Xuân Hãn
(tóm lược)


Nguyễn Trọng Nghĩa1936 Quel sera l'avenir de la langue annamite, la Patrie annamite, N° 146.

1938 Vần quốc ngữ dạy theo phương pháp mới, cùng soạn với Trần Văn Giáp và Vũ Hy Trác.

1941 Nguyễn Biểu : một gương nghĩa liệt và mấy bài văn thơ cuối đời Trần, Khai trí tiến đức tập san, số 2-3.

1942 Danh từ khoa học, in tại nhà in báo Trung Bắc Tân văn (Hà Nội) ; Vĩnh Bảo (Sài Gòn) tái bản năm 1948 ; Minh Tân (Paris) tái bản năm 1955.

1943 a. Đổi ngày Tây lịch và can chi, Khoa học, số 19, 7.1943, ti. 249-252, số 20, 8.1943, ti. 292-299.

b. Nguồn gốc văn Kiều (Văn phái Hồng Sơn), Thanh Nghị, số 29-31, 2.1943, tr.5-6 và 54-55 ; số 32, 1.3.1943, tr. 10-12 và 24-28 ; số 47, 16.10.1943

1946 a. Hội nghị Đà Lạt : vấn đề văn hoá, luận, số 6, tr. 17-32.

b. Hội nghị Đà Lạt : vấn đề chính trị, luận, số 24, tr. 33-48.

1949 Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái. Hoàng Xuân Hãn tựa và dẫn. Hà Nội : Nhà xuất bản Sông Nhị, 2 tập.

1949-1950 Lý Thường Kiệt Lịch sử ngoại giao triều Lý. Hà Nội : Nhà xuất bản Sông Nhị, 2 tập.

1950 Hà thành thất thủ và Hoàng Diệu (Các văn cổ) Hoàng Xuân Hãn dẫn và chú thích. Hà Nội : Nhà xuất bản Sông Nhị, 72 tr.

1951 a. Thi văn Việt Nạm. I (Tù đời Trần đến cuối đời Mạc). Hoàng Xuân Hãn biên tập và trích dẫn, Nghiêm Toản chú thích. Hà Nội : Nhà xuất bản Sông Nhị, 183 tr.

b. Mai Đình mộng ký của Nguyễn Huy Hổ (1783-1841). Hoàng Xuân Hãn biên tập và dẫn, Nghiêm Toản chú thích. Hà Nội : Nhà xuất bản Sông Nhị, 62 tr.

1952 La Sơn phu tử. Paris : Minh Tân, 336 tr.

1953 Chinh phụ ngâm bị khảo. Paris : Minh Tân, 392+60 tr. hán văn.

1959 Một văn kiện bằng quốc âm tàng trữ ở âu Châu, Đại học (Huế), số 10.

1962 Liệt sĩ Nguyễn Hiệu, Bách khoa (Sài Gòn), số 121, 15.1.1962.

1964 Bích Câu kỳ ngộ. Hiệu đính và chú thích. Huế : Nhà xuất bản Đại học, XXXII +179 tr.

1966 a. Sách Thiền tông bản hạnh, Vạn Hạnh (Sài Gòn), số 15, tr. 14-15.

b. Những lời thề của Lệ Lợi (1427, 1428), Sử Địa (Sài Gòn), số 1, tr. 3-22; số 2, tr. 11-18.

c. Gốc tích các chúa Trịnh và một bức thư nôm của Trịnh Kiểm (1545), Sử Địa, số 4, tr. 3-26.

1967 Vụ Bắc sứ năm Canh Thìn (1761) đời Cảnh Hưng với Lê quí Đôn và bài trình bằng văn nôm, Sử Địa, số 6, tr. 3-5 và 142-162; số 11 (7-8-9.1968), tr. 193-215.

1968 Việt-thanh chiến sở theo Nguỵ Nguyên, một sử gia Trung Quốc đời Thanh, Sử Địa, số 9-10, tr.3-8 và 245-263.

1969 Bắc hành tùng ký, Sử Địa, số 13, tr. 3-32 và 181-183 ; số 14-15, tr. 140-140 ; số 16, tr. 159-195.

1970 Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công tích, Sử Địa, số 17-18, tr. 3-6 và 198-208.

1971 a. Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc và tập Lữ trung ngâm, Sử Địa, số 21, tr. 3-16 và 187-209 ; số 22, tr. 3-6 và 213-224 ; số 25 (1973), tr. 3-32.

b. Hội nghị Đà Lạt (hồi ký), Sử Địa, số Xuân Nhâm Tí, tr. 3-32 và 210-257.

1974 a. Đúng ba trăm năm trước : đình chiến Trịnh Nguyễn, Sử Địa, số 26, tr.5-25 và 237-247 ; số 27-28, tr. 3-48 và 209-219.

b. quần đảo Hoàng Sa, Sử Địa, số 29, tr. 7-18.

1976 Thực trạng hội thời Gia Long qua một vài tư liệu sử học và văn học, Tập san Khoa học hội (Paris), số 1, tr. 5-20.

1977 a. Cuộc tiếp sứ Thanh năm 1683, Tập san Khoa học hội, số 3, tr. 5-39 và 100 ; số 4, tr. 111-151.

b. Lễ Vu Lan với văn tế cô hồn, Tạp chí Văn học (Hà Nội), số 2, tr. 117-145.

1978-1980 Văn nôm và chữ nôm đời Trần-Lê. Phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, Tập san Khoa học Xã hội, số 5, tr. 1-62 ; số 6 (1979), tr. 5-38 và 65 ; số 7 (1980), tr. 78-112 và 113-125.

1980 Lời thề Lũng Nhai, Tập san Khoa học Xã hội số 7 (đặc biệt về Nguyễn Trãi), tr. 2-13.

1982 Lịch và lịch Việt Nam, Tập san Khoa học hội, số 9, tr. 1-144.

1984 a. Chuyện Ỷ Lan (văn nôm lục bát của Trương Thị Ngọc Trong soạn năm 1759), Tập san Khoa học Xã hội, số 12, tr. 48-84.

b. Hồ Xuân Hương với vịnh Hạ Long, Tập san Khoa học Xã hội, số 10&11 , tr. 92- 1 49 .

1987 a . Chuyện Song Tinh (và Nguyễn Hữu Hào) , Hà Nội : nhà xuất bản Văn học,

b. Sao chổi với tự phê bình, Đoàn Kết (Paris), số 338, tr. 14-15.

c Kim Vân Kiều án và Nguyễn Văn Thắng, Tập san Khoa học Xã hội, số 13&14, tr. 145-172.

1988 Nhớ lại Hội truyền bá quốc ngữ nhân kỷ niệm 50 năm, Đoàn Kết (Paris), số 405-406, tr. 30-32.

1990 Tưởng nhớ bác Hoán (văn tế), Diễn Đàn (Paris), số 1, tr. 19.

1993 Cố Điện, Diễn Đàn (Paris), số 16, tr. 24.

1994 Cố Điện (tiếp theo), Diễn Đàn, số 28, tr.42-44 ; số 29, tr. 23-25 ; số 30, tr. 27-29 và 30.

1995 Thiên tình sử Hồ Xuân Hương, Nhà xuất bản Văn học (Việt Nam), 332 tr.

N.T.N. lược ghiCác thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Hoàng Xuân Hãn
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss