Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

- Nhiều tác giả — published 03/06/2016 12:35, cập nhật lần cuối 06/06/2016 20:33
Một cuộc tuyệt thực "đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức" được tổ chức vào ngày thứ ba 7/6 tới, là ngày tuyệt thực cuối cùng của anh. Chúng tôi xin giới thiệu dưới đây Lời kêu gọi (bằng ba thứ tiếng, Việt - Anh - Pháp) của 4 trí thức tại Pháp cho buổi đồng hành này.

Trả tự do cho  - Free - Libérez

 Trần Huỳnh Duy Thức


thdt


Tuyệt thực đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức


Từ ngày 24 tháng 5, nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức đã bắt đầu cuộc tuyệt thực vô thời hạn tại nhà tù 6 Nghệ An để đòi pháp luật được “thượng tôn”, đòi “trưng cầu dân ý để nhân dân Việt Nam tự do chọn lựa chế độ chính trị”. Quyết định tận cùng này của anh đáp lại quyết định độc đoán của chính quyền là “trả tự do” cho Trần Huỳnh Duy Thức nếu anh chịu đi thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội Bài để sang Mỹ – anh bị giam cầm từ 7 năm nay và bị kết án 16 năm tù chỉ vì những bài viết trên mạng để cổ vũ dân chủ.

Trong hai ngày 24 và 27 tháng 5-2016, nhiều đồng bào trong nước đã « tuyệt thực đồng hành » với Trần Huỳnh Duy Thức dưới hình thức « tại gia », hoặc « tụ tập tại nhà riêng ».

Trước tình hình sức khoẻ suy yếu của Trần Huỳnh Duy Thức, gia đình và bạn bè đã khẩn thiết yêu cầu anh ngừng tuyệt thực để bảo vệ sinh mạng, bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu tranh cho dân chủ. Chiều ngày 1.6, gặp người em trai vào thăm anh trong tù, Trần Huỳnh Duy Thức đã chấp nhận ngưng cuộc tuyệt thực sau ngày tuyệt thực thứ mười lăm, tức là sau ngày 7 tháng 6 – 2016.

Để bảo vệ quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của Trần Huỳnh Duy Thức, đòi chính quyền phải trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức và toàn thể tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè hãy « đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức » bằng những hoạt động thích hợp (lên tiếng trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông, kiến nghị, tuyệt thực…).

Cụ thể, hãy cùng chúng tôi tuyệt thực cùng một ngày với Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bào trong nước :

Thứ ba 7.6.2016 từ 8g sáng đến 8g tối

tại Maison Internationale, Cité Universitaire

17, Boulevard Jourdan, 75014 PARIS

(và ở các thành phố khác, tuỳ theo điều kiện tổ chức tại chỗ)

Đặng Xuân Thảo (Grenoble)

Hà Dương Tường (Paris)

André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian)

Phạm Xuân Yêm (Paris)

Địa chỉ email liên lạc :  liberezthuc@gmail.com 
Facebook :  Libérez THD THUC 


* Để biết thêm về Trần Huỳnh Duy Thức, có thể tham khảo trang mạng Trần Huỳnh Duy Thức

* Tính đến ngày 6.6.2016, đã có hơn 20 000 người ký kiến nghị gửi Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon (và những nhân vật, tổ chức quốc tế) :

(bấm vào địa chỉ này để ký tên và chuyển tải cho bạn bè cùng các mạng xã hội)


Join Trần Huỳnh Duy Thức in his hunger strike


Since 24 May, Trần Huỳnh Duy Thức, a democracy activist, is carrying out an indefinite hunger strike in Nghệ An Prison No 6 to demand the rule of law and a referendum allowing the Vietnamese people to freely choose its political regime. This extreme resolution is his response to the arbitrary decision of the authorities to set him free if he agrees to be taken directly from his cell to the airport, for a one-way trip to the United States. He is now into his 7th year in jail, serving a 16-year sentence for the only « crime » of having posted online writings advocating democracy.

During two days, on 24 and 27 May 2016, many citizens in Viet Nam have fasted, individually or collectively, in their homes to show solidarity with Trần Huỳnh Duy Thức.

Alarmed by the worsening of his health condition, his family and friends have urged him to stop fasting in order to safeguard his life and continue to pursue his struggle for democracy. During his brother’s visit in prison on 1st June,Thức has agreed to suspend his hunger strike after the 15th day, that is Tuesday 7 June.

To uphold Trần Huỳnh Duy Thức’s rights to freedom of speech and opinion, to demand that  the authorities release not only him but also all political prisoners and prisoners of conscience, we call upon our fellow countrymen and women and our friends to join hands with Trần Huỳnh Duy Thức by appropriate means (through social networks and communication channels, petitions, fasting ...)

Specifically, please join us for a one-day hunger protest together with Trần Huỳnh Duy Thức and our fellow citizens in Viet Nam :

Tuesday 7 June 2016, from 8 a.m. to 8 p.m

at Maison Internationale, Cité Universitaire

17, Boulevard Jourdan, 75014 PARIS

(and in other towns, according to local organizing conditions)

                   

Đặng Xuân Thảo (Grenoble)

Hà Dương Tường (Paris)

André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian)

Phạm Xuân Yêm (Paris)

To contact us :  liberezthuc@gmail.com 
Facebook :  Libérez THD THUC 

Notes:

* More details about Trần Huỳnh Duy Thức are available at this website  (in vietnamese) or this Wikipedia page  (in English)

* As of 6 June  2016, more than 20 000 persons have signed the petition addressed to Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations (and to other dignitaries and international organizations):

(click on this link to sign the petition and share it with your friends and social networks 


Grève de la faim en solidarité avec Trần Huỳnh Duy Thức


Depuis le 24 Mai dernier, le militant vietnamien pour la démocratie Trân Huynh Duy Thuc a entamé une grève de la faim illimitée à la Prison n°6 du Nghê An pour demander le « respect de la loi » et l’organisation « d’un référendum pour que le peuple vietnamien puisse choisir librement son régime politique ». Cette décision extrême de Trân Huynh Duy Thuc est la réponse  à la décision arbitraire des autorités de lui « rendre la liberté » s’il acceptait d’être  extrait de sa cellule pour prendre directement, à l’aéroport de Nôi Bài, un aller simple pour les Etats-Unis – il purgeait la septième année d’une  peine de seize, condamné pour avoir seulement mis en ligne des articles en faveur de la démocratie.

Les 24 et 25 Mai derniers, de nombreux citoyens au Vietnam même , « en famille » ou « en groupe à un domicile privé », ont jeûné pour manifester leur solidarité avec Trân Huynh Duy Thuc.

Inquiets de son affaiblissement physique, sa famille et de nombreux amis ont demandé instamment à Trân Huynh Duy Thuc de cesser la grève afin de se préserver pour un combat de longue durée. Le 1er juin, recevant son frère Duy Tan venu le voir en prison, Thuc a accepté l’idée de suspendre sa grève après le 7 juin (15eme jour de jeûne).

Pour défendre Trân Huynh Duy Thuc, sa liberté de pensée et d’opinion, pour réclamer sa libération mais aussi celle de tous les prisonniers politiques ou prisonniers de conscience, nous appelons tous nos compatriotes et tous nos amis à « se solidariser avec Trân Huynh Duy Thuc » sous toutes les formes appropriées (en se manifestant sur les réseaux sociaux et par tous les moyens de communication, en présentant des pétitions (+), en jeûnant…).

Concrètement, rejoignez-nous pour une journée de jeûne public

Mardi 7 juin 2016, de 8h00 à 20h00

Sur le parvis de la MAISON INTERNATIONALE, Cité Universitaire

17, Boulevard Jourdan, 75104 PARIS (M° Cité Universitaire)

(et dans d’autres villes, selon les conditions d’organisation locale)

Adresse de liaison :  liberezthuc@gmail.com 
Facebook :  Libérez THD THUC 

Đặng Xuân Thảo (Grenoble)

Hà Dương Tường (Paris)

André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian)

Phạm Xuân Yêm (Paris)

(+) Pour plus d'information sur Trần Huỳnh Duy Thức:  ce site web (en Vietnamien) ou cette page wikipédia (en anglais)

(+) On peut notamment signer une pétition en ligne :

(à la date du 6 juin, cette pétition adressée au Secrétaire Gén. de l’ONU a recueilli 20 000 signatures).

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Collège de France : Prof. Bùi Trân Phượng - Conférence du jeudi 08 juin 2023 22/06/2023 - 01/10/2023 — Collège de France
ICI Việt Nam: Le voyage suspendu 28/09/2023 - 13/10/2023 — Vinfast Paris Raspail, 8 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss