Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam

Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam

- Nhiều tác giả — published 18/07/2013 18:52, cập nhật lần cuối 18/07/2013 18:52
Xem thêm : Phóng sự bí mật của đài ABC (Úc) về các blogger bị đàn áp tại Việt Nam <http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/phong-su-bi-mat-cua-ai-abc-uc-ve-cac.html#.UegST1PhUhB>

TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

VIỆT NAM PHẢI SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT
ĐỂ CHỨNG MINH CAM KẾT TRANH CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC


Hội đồng Nhân quyền Liên HiệpQuốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị.

Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét lại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền.

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam,  với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành.

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng cách đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ.

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở,  được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”.

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc huỷ bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử.

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.

Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi.* * *


English Version


STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHTS COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them.

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”. 

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam.  The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters.

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC's principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law.

We will:

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights.

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights.

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code of Vietnam, amended in 2009 - "crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and citizens."

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR.

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs.

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

It would be a great responsibility to serve as a member state of the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights. 

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period. 

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges.

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam's candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.
DANH SÁCH CÁC BLOGGER KÝ BẢN TUYÊN BỐ

(List of the first 69 Vietnamese bloggers signing the Statement)


 1. Võ Quốc Anh - Nha Trang

 2. Phạm Lê Vương Các – Sài Gòn

 3. Huỳnh Ngọc Chênh - Sài Gòn

 4. Nguyễn Thảo Chi - Sài Gòn

 5. Nguyễn Đắc Hải Di - Oslo, Norway

 6. Lê Dũng - Hà Nội

 7. Hoàng Văn Dũng - Sài Gòn

 8. Nguyễn Văn Dũng - Hà Nội

 9. Mai Xuân Dũng - Hà Nội

 10. Trương Văn Dũng - Hà Nội

 11. Ngô Nhật Đăng - Hà Nội

 12. Nguyễn Chí Đức - Hà Nội

 13. Phạm Văn Hải - Nha Trang

 14. Hoàng Thu Hà - Hà Nội

 15. Bùi Thị Minh Hằng - Vũng Tàu

 16. Nguyễn Vũ Hiệp – Hà Nội

 17. Vũ Sỹ Hoàng - Sài Gòn

 18. Nguyễn Thị Hợi - Nam Định

 19. Lê Anh Hùng - Quảng Trị

 20. Trần Văn Huỳnh - Sài Gòn

 21. Nguyễn Việt Hưng – Hà Nội

 22. Đặng Thị Hường - Hà Nội

 23. Nguyễn Xuân Kim - Nghệ An

 24. Đặng Ngọc Lan - Hà Nội

 25. Bùi Tuấn Lâm - Đà Nẵng

 26. Nguyễn Thùy Linh - Hà Nội

 27. Vũ Thị Thùy Linh - Hà Nội

 28. Đào Trang Loan - Hà Nội

 29. Lê Thăng Long - Sài Gòn

 30. Nguyễn Tiến Nam - Yên Bái

 31. Phạm Thanh Nghiên - Hải Phòng

 32. Vũ Quốc Ngữ - Hà Nội

 33. Đào Hữu Nghĩa Nhân - Sài Gòn

 34. Bùi Thị Nhung - Ninh Bình

 35. Lê Hồng Phong - Hà Nội

 36. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Nha Trang

 37. Trương Minh Tam - Hà Nội

 38. Hồ Đức Thành - Hà Nội

 39. Nguyễn Hồ Nhật Thành - Sài Gòn

 40. Phạm Văn Thành - Pháp

 41. Nguyễn Lân Thắng - Hà Nội

 42. Châu Văn Thi - Sài Gòn

 43. Khổng Hy Thiêm - Nha Trang

 44. Võ Trường Thiện - Nha Trang

 45. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Sài Gòn

 46. Nguyễn Tường Thụy - Hà Nội

 47. Trịnh Kim Tiến - Sài Gòn

 48. Nguyễn Thành Tiến

 49. Phạm Toàn - Hà Nội

 50. Trịnh Văn Toàn - Hà Nội

 51. Lê Thu Trà - Hà Nội

 52. Nghiêm Ngọc Trai - Hà Nội

 53. Phạm Đoan Trang - Hà Nội

 54. Nguyễn Thu Trang - Hà Nội

 55. Hoàng Đức Trọng - Sài Gòn

 56. Phạm Văn Trội - Hà Nội

 57. Hoàng Anh Trung - Hà Nội

 58. Nguyễn Anh Tuấn - Đà Nẵng

 59. Trịnh Anh Tuấn - Buôn Ma Thuột

 60. Vũ Quốc Tú - Sài Gòn

 61. Đặng Vũ Tùng – Thụy Sĩ

 62. Nguyễn Chí Tuyến - Hà Nội

 63. Nguyễn Hoàng Vi - Sài Gòn

 64. Nguyễn Văn Viên - Hà Nội

 65. Bùi Quang Viễn - Sài Gòn

 66. Lê Công Vinh - Vũng Tàu

 67. J.B Nguyễn Hữu Vinh - Hà Nội

 68. Đặng Tuấn Vũ - Hà Nội

 69. Huỳnh Thục Vy - Quảng Nam

Nguồn:  Blog Phạm Đoan Trang

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
Spectale: nos corps empoisonnées 09/02/2023 - 03/05/2023 — Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - GRANDE SALLE à 94600 CHOISY-LE-ROI
"Le camp des oubliés" suivi de "Sous tes doigts" deux films de Marie-Christine Courtès 15/02/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, Maison de la recherche - 2, rue de Lille - 75007 Paris - Auditorium Dumézil
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss